Wat is een verzekering?

Zoals we weten, is een van de manieren om risico’s te voorkomen het verzekeren van een risico voor de verzekeringsmaatschappij. Deze methode wordt beschouwd als de belangrijkste manier om risico’s aan te pakken. Zoveel mensen denken dat risicomanagement hetzelfde is als verzekeren. Hoewel de werkelijke omstandigheden dat niet zijn.

Verzekering: een verzekeringstransactie waarbij de verzekerde en de verzekerden betrokken zijn. Als de verzekerde de verzekerde een vergoeding garandeert voor een schade die hij kan lijden als gevolg van een gebeurtenis die zich niet noodzakelijkerwijs voordoet of niet kan bepalen wanneer of wanneer deze zich heeft voorgedaan. Omdat de verzekerde verplicht is om wat geld aan de verzekeringsmaatschappij te betalen, wordt het bedrag van het percentage van het verzekerde bedrag meestal een “premie” genoemd.

Vanuit verschillende invalshoeken heeft verzekeringen een verscheidenheid aan doelen en zoneringstechnieken, onder andere:

A. Vanuit een economisch perspectief:

Doel:

Verminder onzekerheid in de resultaten van activiteiten die door een persoon of bedrijf worden uitgevoerd om aan behoeften te voldoen of doelen te bereiken.

Techniek:

Door risico af te wentelen op de wederpartij en de wederpartij wordt veel risico gecombineerd, zodat de omvang van de kans op verlies nauwkeuriger kan worden ingeschat.

B. In termen van wetgeving:

Doel:

Overdracht van risico’s waarmee een object of bedrijfsactiviteit wordt geconfronteerd aan een andere partij.

Techniek:

Door premiebetalingen door de verzekerde aan de verzekeringsmaatschappij in het compensatiecontract (verzekeringspolis), dan het risico van een overstap naar de verzekeringsmaatschappij.

c. Met betrekking tot de handel:

Doel:

Deel de risico’s waarmee alle deelnemers aan het verzekeringsprogramma worden geconfronteerd.

Techniek:

Draag risico’s over van particulieren/bedrijven naar financiële instellingen die betrokken zijn bij risicobeheer (verzekeringsmaatschappijen), die het risico delen met alle deelnemers aan uw verzekering.

d. Vanuit maatschappelijk oogpunt:

Doel:

Verliezen worden gezamenlijk gedragen door alle deelnemers aan het verzekeringsprogramma.

Techniek:

Alle groepsleden (groepsleden) in het verzekeringsprogramma (in de vorm van premies) dragen bij aan empathie voor de verliezen die een van haar leden lijdt.

E. in termen van wiskunde, dan:

Doel:

Voorspellen van de omvang van de risicokans Het resultaat van de prognose wordt gebruikt om het risico te verdelen over alle deelnemers (groep deelnemers) verzekeringsprogramma.

Techniek:

Waarschijnlijkheid wordt berekend op basis van kansrekening (“kansrekening”), uitgevoerd door zowel de actuaris als de abonnee.

Add Comment